+48 888 555 382 Godziny otwarcia: pon-pt 10:00- 18:00, sob 10:00- 14:00
2023-04-28

Promocja dla miłośników grillowania - seria Monarch - Broil King

Zapraszamy do skorzystania z najnowszej promocji oferowanej przez markę Broil King, w której to przy zakupie grilla gazowego z serii Monarch 320/340/390 marki Broil King w dniach 27.04.2023 - 31.05.2023 r. otrzymacie Pokrowiec SELECT gratis! Szczegóły promocji znajdziecie w tym artykule. Udział w promocji jest możliwy tylko w czasie trwania promocji!

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 Definicje

Formularz rejestracji grilla gazowego – wniosek online z danymi do wypełnienia, znajdujący się pod adresem: https://serwis.broilking.pl/

Formularz odbioru pokrowca – wniosek online z danymi do wypełnienia, do którego link zostanie przesłany mailowo po zarejestrowaniu grilla gazowego Broil King.

Organizator – Agrimpex Grilluj i Gotuj Sp. K. Piotrów ul. Zwierzyniecka 2A 37-500 Jarosław, NIP: 792 225 64 73. Wydającym nagrody w Promocji jest Organizator.

Termin promocji – promocja obowiązuje w terminie: 27.04.2023 - 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Uczestnik
a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

która zakupiła Produkt w Terminie promocji, na terenie Polski, w autoryzowanym punkcie dystrybucyjnym Broil King (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), wypełniła formularz rejestracji grilla gazowego i Formularz odbioru pokrowca oraz i zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.

Produkt – grill gazowy Broil King, model: Monarch 320 I Monarch 340 I Monarch 390.

Promocja działania polegające na dostarczeniu Nagrody do Uczestnika, który zakupił Produkt w Terminie promocji i wypełnił Formularz rejestracji grilla gazowego. Czynności prowadzone są na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Terminie Promocji.

Nagroda produkt Broil King - indeks: 67470, pokrowiec Broil King dedykowany do modelu Monarch 320 I Monarch 340 I Monarch 390.

Termin dostarczenia nagrody produkt zostanie dostarczony po spełnieniu założeń regulaminu, w ciągu 30 dni roboczych od daty przesłania wypełnionego formularza odbioru pokrowca.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu. Uczestnik nie może więc powoływać się na nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

2. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

a) w okresie od 27.04.2023 do 31.05.2023 godz. 23:59 zakupili Produkt w autoryzowanym punkcie dystrybucyjnym Broil King, i nie dokonali zwrotu produktu;

b) w okresie od 27.04.2023 do 10.06.2023 godz. 23:59 poprawnie wypełnili: Formularz rejestracji grilla gazowego dostępny pod adresem: https://serwis.broilking.pl/

c) w okresie od 27.04.2023 do 20.06.2023 godz. 23:59 poprawnie wypełnili: Formularz odbioru pokrowca.

3. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Nagrody otrzymanej w ramach Promocji na własny koszt.

4. Przez poprawnie wypełniony formularz rejestracji grilla gazowego i formularz odbioru nagrody rozumie się naniesienie poprawnych danych urządzenia, danych teleadresowych, które są zgodne z prawdą.

5. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w § 2 pkt. 1 a-c.

6. W przypadku braków formalnych w wypełnionym Formularzu rejestracji grilla lub Formularzu odbioru pokrowca, Uczestnik w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego Formularza do Organizatora zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych, nie później jednak niż do ostatniego dnia trwania Terminu Promocji. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych Formularza lub uzupełnienie ich po terminie uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.

7. Udział Uczestników w Promocji jest dobrowolny. Każdy, kto wziął udział w Promocji ma pełne prawo do odstąpienia od uczestnictwa w niej wedle własnego uznania.

8. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w autoryzowanych punktach dystrybucyjnych Broil King.

9. Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora przez cały czas obowiązywania Promocji.

§ 3 Zasady otrzymania Nagrody

1. Uczestnik, który spełnił warunki wskazane w § 2 pkt. 1 a-c, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie nagrody.

2. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji ilość nagród odpowiadającą ilości zakupionych Produktów.

3. Podanie przez Uczestnika w formularzu odbioru pokrowca, nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości doręczenia Nagrody lub opóźnieniem w dostawie Nagrody.

4. W terminie do 30 dni roboczych od daty przesłania przez Uczestnika wypełnionego formularza odbioru pokrowca, Organizator wyśle na własny koszt Nagrodę do Uczestnika spełniającego warunki udziału w Promocji.

5. Nagrody przekazane Uczestnikom Promocji nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

6. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody w Promocji na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

§ 4 Reklamacje związane z Promocją

1. Reklamacje należy składać nie później niż do 14.06.2023 roku. Organizator rekomenduje zgłaszanie reklamacji w formie:

a) mailowo, na adres: biuro@broilking.pl

b) pocztą na adres: Zwierzyniecka 2A 37-500 Jarosław.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.

3. Reklamacje dotyczące braku możliwości wypełnienia Formularza rejestracji grilla gazowego lub Formularza odbioru pokrowca należy zgłosić niezwłocznie, z zachowaniem formy pisemnej, na przykład mailowo, na adres: biuro@broilking.pl

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Agrimpex Grilluj i Gotuj Sp. K. Piotrów ul. Zwierzyniecka 2A 37-500 Jarosław, NIP: 792 225 64 73.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w związku z przystąpieniem do Promocji, w celu:

a) organizacji i prowadzenia Promocji;

b) komunikacji z Użytkownikami;

c) dostarczenia Nagrody i świadczenia usług określonych w Regulaminie;

d) obsługi reklamacji.

4. W ramach działalności marketingowej Administrator może wysyłać Klientom wiadomości o charakterze marketingowym, zawierające informacje o produktach lub usługach.

5. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług;

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania;

c) w celu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Organizatora promocji dla celów mających związek naruszeniem prawa;

d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

6. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Uczestnika wymaganych danych osobowych może uniemożliwić przystąpienie do Promocji.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w §5 pkt 3, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji; w celu dostarczenia Nagrody dane osobowe Uczestników powierzone zostaną do przetwarzania zewnętrznym firmom dostawczym.

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

9. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji.

10. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w celach marketingowych, o których mowa w § 5 pkt. 4 .

11. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (I) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (II) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (I) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

12. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest podana Klientom na Stronie Internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.

4. Organizator nie ma obowiązku informować Uczestników o zmianie regulaminu. Ewentualne zmiany w zapisach regulaminu będą aktualizowane na stronie internetowej Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązuje przepisy prawa polskiego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1998 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-16
Zamówienie dostawa szybko zrealizowana.. Myślę już o następnym zleceniu.Pozdrawiam
2024-07-04
Super obsługa. Polecam.
pixelpixel